فکس سرور

آیا در سازمان شما تعداد زیادی از همکاران هستند که احتیاج به دستگاه فکس داشته باشند؟ آیا شما نیازمند یک راهکار اساسی جهت بایگانی و جستجوی فکسهای ارسالی و دریافتی […]

Advertisements
Read Article →

تلفن گویا

امروزه در سیستمهای مدرن و پیشرفته تلفن سانترال امکانات گسترده ارتباطی را به صورت یکپارچه در اختیار خواهید داشت. مرکز ارتباطی الستیکس امور ارتباطی مانند مرکز تلفن، فکس، پست الکترونیک […]

Advertisements
Read Article →

تلفن گویا آیا در سازمان شما مراجعه تلفنی زیاد است؟ آیا سرعت برقراری ارتباط مستقیم بین مراجعین تلفنی و پرسنل در سیستم تلفن سازمان شما کافی نیست؟ آیا مراجعین تلفنی […]

Advertisements
Read Article →